Regulamin konkursu „Elektryczne śmieci w moim mieście”

Regulamin konkursu

organizowanego przez Fundację Odzyskaj Środowisko w ramach projektu Elektryczne Śmieci (wsparcie zbiórek elektroodpadów w miastach 2020)

Elektryczne śmieci w moim mieście

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Odzyskaj Środowisko z siedzibą wBogumiłowie, ul. Nowa 2,  97-410 Kleszczów, KRS 0000384339,  NIP 6572885362 zwana dalej Organizatorem.
 2. Partnerem Konkursu jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej: Regulamin) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, ale wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, w tym korzystania przez Uczestnika z platformy edukacyjnej Organizatora o nazwie: Szkolne Centrum Recyklingu.
 5. Regulamin dostępny jest w pod następującym adresem: ul. Częstochowska 4, 26-065 Micigózd oraz na jego stronie internetowej: www.szkolnecentrumrecyklingu.pl
 6. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. CELE KONKURSU i Przedmiot Konkursu

 1. Celem konkursu „Elektryczne śmieci w moim mieście”  jest:
 2. Wzrost świadomości ekologicznej wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez   

propagowanie wiedzy na temat konieczności właściwej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z wykorzystaniem czerwonych pojemników,  których wizualizacja stanowi załącznik nr 3.dedykowanych odpadom w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • rozpowszechnianie wiedzy na temat projektu Elektryczne Śmieci wśród przedszkolaków i uczniów oraz wzmacnianie postawy proekologicznej.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji w dowolnej formie, nagranie filmu oraz wykonanie grafiki Czerwonego Pojemnika.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs dedykowany jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w miastach, które przystąpiły do projektu Elektryczne Śmieci tj. miast –

Chełm, Częstochowa, Dębica, Iłża, Krosno, Mielec, Puławy, Świdnik, Wałbrzych, Zamość, Żyrardów.

 • Uczestnicy Konkursu podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe, gdzie każda z kategorii wiekowych będzie realizować określone w Regulaminie zadanie konkursowe:
 • przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-3,
 • uczniowie klas 4-8,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

§ 4. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadania konkursowe dla poszczególnych kategoriach wiekowych:
 2.  przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-3: przedstawienie czerwonego pojemnika na elektryczne śmieci w dowolnej formie graficznej np. rysunek, wyklejanka, wycinanka itp.  Praca może być w dowolnym formacie (A3, A4, A5).
 3. uczniowie  klas 4-8:  nagranie 30 sekundowego materiału o tym dlaczego czerwone pojemniki w mieście rozwiązują problem elektrycznych śmieci.
 4. Grupa uczniów szkół ponadpodstawowych: zaprojektowanie grafiki, która ozdobi   czerwony pojemnik w mieście zwycięzcy.

§ 5. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 3 grudnia  2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie:

a) posiadanie aktywnego konta na platformie  Szkolne Centrum Recyklingu,

b) podsiadanie miejsca zamieszkania  w jednym z miast, które przystąpiły do projektu Elektryczne śmieci to  jest w: Chełmie, Częstochowie, Dębicy, Iłży, Krośnie, Mielcu, Puławach, Świdniku, Wałbrzychu, Zamościu, Żyrardowie, które należy wskazać podczas logowania do Platformy edukacyjnej wybierając AURAEKO,

c) zgłoszenie do Konkursu do dnia 15 grudnia 2020 r., które to zgłoszenie musi zawierać:

 • pracę konkursową odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w czasie transportu,
  • wypełniony i podpisany formularz „Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w Konkursie oraz zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
  • wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy dotyczące autorskich praw majątkowych”, które stanowi Załącznik nr 2.

3.  Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, w tym do których nie dołączono wypełnionej i podpisanej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie i publikację danych osobowych,   a także  wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego  dotyczącego praw autorskich nie będą brane pod uwagę w ocenie prac.

4.  Zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć do dnia  15 grudnia 2020 r. do Organizatora przy ul. Częstochowskiej 4, 26-065 Micigózd z dopiskiem na kopercie „ Konkurs: Elektryczne śmieci w moim mieście – AURAEKO” lub mailowo [email protected] z dopiskiem„ Konkurs: Elektryczne śmieci w moim mieście – AURAEKO”. Przy czym liczy się data dostarczania do Organizatora a nie data stempla pocztowego.5. Każdy Uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

6. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace, które są wynikiem oryginalnej samodzielnej twórczości, które nie będą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak i praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, ponadto  nie były uprzednio publicznie rozpowszechnione lub udostępnione za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE I INNE

1.  Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 4. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs opiekun prawny/rodzic autora pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły.
 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia złożenia nieprawdziwych oświadczeń, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjęć decyzję o zdyskwalifikowaniu pracy konkursowej.
 6. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia głosu i/lub wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Uczestnika praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących przepisów prawa, ani dobrych obyczajów, a w przypadku roszczeń kierowanych wobec Organizatora, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Uczestnik.
 8. W przypadku podniesienia przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do prac konkursowych, dóbr osobistych lub praw do wizerunku i/lub głosu w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik, który zgłosił daną pracę konkursową do Konkursu zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

§ 7. NAGRODY

 1. Organizator przyzna Nagrody w postaci kat podarunkowych o wartościach poniżej wskazanych oraz określonej poniżej kwoty pieniężnej za zajęcie od I do III miejsca.

2.  W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące Nagrody:

 1. dla Laureata I miejsca w kategorii wiekowej: przedszkole i klasy 0-3: karta podarunkowa w wysokości 500 zł oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości karty podarunkowej,
 2. dla Laureata II miejsca w kategorii wiekowej: przedszkole i klasy 0-3: karta podarunkowa w wysokości 300 zł oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości karty podarunkowej
 3. dla Laureata III miejsca w kategorii wiekowej: przedszkole i klasy 0-3: karta podarunkowa w wysokości 200 zł oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości  karty podarunkowej
 • dla Laureata I miejsca w kategorii wiekowej: klas 4-8: karta podarunkowa w wysokości 800 zł, oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości karty,
 • dla Laureata II miejsca w kategorii wiekowej klas 4-8 karta podarunkowa w wysokości 500 zł, oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości karty,
 • dla Laureata III miejsca w kategorii wiekowej klas 4-8 karta podarunkowa w wysokości 300 zł, oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości karty,
 • dla Laureata I miejsca  w kategorii szkół ponadpodstawowej: karta podarunkowa w wysokości 1000 zł oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości karty

h) dla Laureata II miejsca w kategorii szkół ponadpodstawowych : karta podarunkowa w wysokości 700 zł oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości karty podarunkowej.

i) dla Laureata III miejsca  w kategorii szkół ponadpodstawowej: karta podarunkowa w wysokości 400 zł oraz kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 11,11% wartości karty

 • Zapłata podatku dochodowego od Nagród obciążać będzie rodziców/opiekunów prawnych Laureatów Konkursu z zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym Organizator na poczet podatku dochodowego od Nagrody potrąci z Nagrody pieniężnej wartość należnego podatku.
 • Rodzic/opiekun prawny Laureata jest zobowiązany do potwierdzenia okoliczności odbioru Nagrody.

§ 7. Zasady przyznawania Nagród

1.  W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową w liczbie 6 osób, w skład której wejdą pracownicy i/lub współpracownicy Organizatora.

2.  Komisja Konkursowa będzie oceniała prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a)  zgodność pracy z tematem Konkursu oraz trafność i jasność przekazu,

b)  walory artystyczne – oryginalne i twórcze podejście do tematu,

c)  jakość merytoryczna – rzetelne i dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami, akumulatorami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

d) charakteru promocyjnego.

4.  Laureatami Konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

5.  Z przedłożonych prac Komisja konkursowa wybierze 3 prace po jednej z każdej z 3 kategorii wiekowych, których autorzy otrzymają Nagrody.

6.  Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji konkursowej.

7.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 grudnia. na stronie internetowej www.szkolnecentrumrecyklingu.pl

8.  Nagrody zostaną przekazane elektronicznie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, powstałe w wyniku transportu. Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne Uczestnika konkursu.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych i/lub reklamowych oraz w Internecie, mediach społecznościowych. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłość, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

§ 9. Informacje dotyczące danych osobowych

1.  Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie przy ul. Nowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384339,  NIP 6572885362, REGON 260468090.

2.  Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora czy też w jego działalności statutowej, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

3.  Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. l lit a RODO na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o Laureatach konkursu.

5.  Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o Laureatach i archiwizację dokumentów.

6.  Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

c)  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych,

e)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością statutową.

8.  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku z konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

9.  Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń.