Świadomość środowiskowa przede wszystkim

Świadomość środowiskowa przede wszystkim

Fundacja Odzyskaj Środowisko stara się angażować w swoje działania całe społeczności lokalne – od dzieci po seniorów. Czynny udział w selektywnej zbiórce elektroodpadów skutecznie kształtuje nawyki proekologiczne i buduje świadomość. Daje również możliwość przekonania się, że każdy z nas niewielkim wysiłkiem, może zrobić bardzo wiele dla środowiska.

Popularyzowanie zbiórek elektrośmieci, pokazywanie możliwości ponownego wykorzystania używanego sprzętu oraz promowanie znaczenia recyclingu dla powstrzymania degradacji środowiska naturalnego stanowią kompleksowe wsparcie Fundacji Odzyskaj Środowisko dla samorządów lokalnych, wypełniających ustawowe obowiązki związane z selektywną zbiórką odpadów w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Są również narzędziami do budowania świadomości i pro środowiskowych nawyków w mieszkańcach, dla których segregacja odpadów musi stać się codziennym odruchem.

Propozycją kierowaną placówek oświatowych są Szkolne Centra Recyklingu, tworzone w ramach Systemu Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Elektryczne Śmieci, stworzonego we współpracy z zakładem przetwarzania odpadów MB Recycling. Dzięki materiałom edukacyjnym o szkodliwości elektrośmieci, zasobach odzyskiwanych w czasie recyklingu oraz oszczędności energii i środowiska, nauczycielom łatwiej jest uświadomić uczniom jakie znaczenie ma selektywna zbiórka elektroodpadów. Dzięki temu dzieci i młodzież stają się lokalnymi ambasadorami recyklingu, przekazującymi wiedzę o szkodliwości nieprawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem w domach.

Nietypowymi lekcjami opracowanymi przez Fundację Odzyskaj Środowisko są wizyty uczniów w „Wehikule czasu”, czyli muzeum starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w którym można dotknąć i użyć rzeczy codziennego użytku sprzed pół wieku i starszych. Na specjalnych pro środowiskowej zajęciach specjaliści związani z branżą recyclingu tłumaczą jak szkodliwe dla przyrody może być oddanie starego sprzętu do zwykłego skupu złomu, a także pokazują co można odzyskać do ponownego przetworzenia podczas recyklingu sprzętu.

To owocuje podczas lokalnych zbiórek zużytego sprzętu i baterii, które są organizowane przez Fundację Odzyska Środowisko we współpracy ze szkołami, lokalnymi organizacjami czy jednostkami samorządowymi. W ramach regionalnego Systemu Elektryczne Śmieci gmina może skorzystać z odbioru elektrośmieci z PSZOK-u, wyznaczyć miejsce na stały kontener na drobny sprzęt AGD i RTV, skorzystać z pomocy przy zorganizowaniu lokalnej zbiórki i odbiorze zużytego sprzętu, baterii czy świetlówek.

Misją Fundacji jest uświadomienie mieszkańcom lokalnych społeczności jakie szkody może wyrządzić środowisku nieprawidłowo zutylizowany stary sprzęt. Wizją przyświecającą jej działalności – stworzenie lokalnego centrum selektywnej zbiórki elektroodpadów i baterii w każdej gminie.

Materiały edukacyjne zrealizowane w ramach projektu „Zmniejszamy negatywny wpływ elektroodpadów na środowisko 2019”