Zasady bezpiecznego zbierania baterii

Zasady bezpiecznego zbierania baterii


ZASADY BEZPIECZNEGO ZBIERANIA BATERII Nowoczesne systemy produkcji oraz zaawansowane technologie materiałowe pozwalają na bezpieczne przechowywanie baterii nawet do kilku lat. Poniższe zasady dotyczą przechowywania nowych oraz zbierania zużytych baterii i akumulatorów.

 • Optymalne warunki przechowywania baterii to temperatura w zakresie 15-25 C i bardzo mała wilgotność.
 • Działanie wysokiej temperatury – miejsce magazynowania baterii i akumulatorów nie powinno być umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła (np. kaloryfera) oraz w nasłonecznionym miejscu (np. parapet);
 • Działanie wody w rożnych stanach skupienia tj. deszcz, śnieg – zabrania się magazynowania baterii w pojemnikach mokrych (wilgotnych). Niewolno myć czy zamaczać baterii, po przypadkowym zamoczeniu należy delikatnie osuszyć;
 • Uszkodzenia fizyczne – zakazuje się rozszczelnienia obudów baterii czy to celowego czy niezamierzonego. Szczególnie istotne jest to w przypadku baterii litowo-jonowych i litowych;
 • Baterie i akumulatory przed wrzuceniem do pojemnika powinny być rozładowane. W przypadku akumulatorów litowych czy litowo-jonowych zaleca się zaizolowanie (izolacją lub taśmą biurową) ich styków.
 • W przypadku uszkodzenia baterii zachowując zasady bezpieczeństwa należy umieścić ją w torebce foliowej lub w inny sposób zaizolować używając przy tym rękawic ochronnych.
 • Do zbiórki baterii należy używać opakowań oznaczonych napisem „Zużyte baterie” oraz pojemników nie przewodzących prądu eklektycznego – np. kartonowych.
 • Zebrane zużyte baterie nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.
 • W przypadku zagrożenia powodzią należy zgromadzone zużyte baterie lub ZSEE zabezpieczyć przed działaniem wody.
 • Miejsca odbioru zużytych baterii (placówki oświatowe, instytucje, urzędy, biblioteki) powinny mieć zawarte umowę z firmą zbierającą. która gwarantuje co najmniej nieodpłatny odbiór zebranych baterii oraz zapewnia pojemniki do gromadzenia.
 • Sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów przenośnych, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25m2 oraz sprzedawcy hurtowi są zobowiązani do ustawienia pojemnika na zużyte baterie w miejscu publicznie dostępnym.
Baterie jako odpad niebezpieczny